Regulamin „Konkursu styczniowego”

organizowanego przez Tubes International Sp. z o.o.

Konkurs dostępny jest dla Subskrybentów naszego newslettera, którzy wypełnili ankietę.

Regulamin konkursu

 I. Organizator

Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs styczniowy” jest firma Tubes International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul Bystrej 15A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000124055, kapitał zakładowy: 275.000 PLN,  NIP: 781-00-46-084, zwana dalej również „Organizatorem”.

II. Regulamin

 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Tubes International Sp. z o.o.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs trwa od 10.01.2018 do 26.01.2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla subskrybentów newslettera Tubes International Sp. z o.o.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do internetu.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 5. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w wiadomości email, którą otrzyma uczestnik konkursu, po wypełnieniu ankiety. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt.
 6. Zwycięzcami zostaną osoby, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi i tym samym uzbierają najwięcej punktów.
 7. W sytuacji, gdy więcej osób uzyska taką samą ilość punktów, rozegrana zostanie dogrywka.
 8. Dogrywka polegać będzie na realizacji zadania wyznaczonego przez Organizatora.
 9. Komisja powołana przez Organizatora zdecyduje o wyborze najbardziej interesującej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 10. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
 11. W przypadku zadania polegającego na wymyśleniu hasła, sloganu reklamowego prawa autorskie do nagrodzonego hasła przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania zwycięzcy nagrody.

IV. Zasady przyznawania i odbioru nagród

 1. Nagrody otrzyma 10 zwycięzców, z największą ilością zdobytych punktów lub wyłonionych w dogrywce. Nagrodami są zestawy upominków firmowych.
 2. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody w terminie określonym przez Organizatora, nagroda ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody. Przetwarzanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje również publikacje imienia i nazwiska zwycięzcy (z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje) oraz nazwę firmy na stronie internetowej Organizatora.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.

 VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres:

Tubes International Sp. z o.o.
Bystra 15 a
61-366 Poznań
z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”

 1. O dacie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje Komisja powołana przez Organizatora rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Postanowienia końcowe

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu, a związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.